2peoples HR-Ordbog

A

Afdelingsmål

Målsætninger for hvad en afdeling skal opnå. Kan med fordel formuleres efter SMART kriterierne. Målene skal være specifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsbestemte.

Agil organisation

Agil organisationer er meget fleksibel og kendestegnes ved, at have meget motiveret medarbejdere som sikre og tager ejerskab for at organisationen tilpasser sig forventningerne og muligheder. Organisationen kan sammenlignes med en levende organisme som hele tiden ændre sig for at være på forkant og proaktiv.

Anerkendelse

Give andre mennesker feedback i forhold til hvorledes de tilføre værdi.

Afviklingssamtale

En eller flere samtaler der gennemføres i forbindelse med en fratrædelse. Temaer for samtalen kan være overdragelse af opgaver, læring og aftaler.

Ansættelsesret

Den samling af lovgivninger der er gældende for en ansættelse.

Arbejdsledelse

En leder som har beføjelser, leder, fordeler og kontrollere arbejdsopver til en gruppe af medarbejdere.

Arbejdstid placering

Arbejdstiden kan placeres efter en vagtplan hvor også weekender og helligedage kan indgå. Arbejdstiden kan også placeres på hverdage i en 5- dages uge . Der kan også placeres arbejdstid i skiftehold fx 3 skift eller på forskudt tid.

Asynkront samarbejder

Vi arbejder sammen men på forskudte tidspunkter.

B

 

Bias

Forudtaget holdning.

C

 

Chef

Den ansvarlige person for en afdeling.

Coaching

En person som hjælper mennesker med at sætte mål og realisering af mål.

Crossboarding

Plan for og gennemførsel af en opstartsproces for eksisterende medarbejdere der kommer som fx. skifter job eller afdeling.

D

 

Deltid

Når arbejdstiden er kortere end den normale arbejdstid på en konkret virksomhed.

Distanceledelse

Gennemførsel af ledelsesdiciplinen på afstand – når det ikke er muligt at mødes face to face.

Diversitet

Er forskelligheder ved menneskene i en gruppe eller team. Forskellighederne kan fx være værdier, alder, køn.

Det store “Why”

Formålet med indsats, arbejde eller livet.

E

 

Effektivisering

Gøre de rigtige ting – på den rigtige måde , det rigtige sted og tidspunkt.

Efterfølgerplanlægning

Hvilken eksisterende medarbejder skal indtræde i en stilling hvis den eksisterende medarbejder fratræder stillingen.

Empowerment

Det at have kontrol over eget liv både i jobbet og udenfor jobbet. For at opnå Empowerment skal der handles og arbejdes med erkendelse og selvindsigt. Der skal tages ansvar for egen udvikling og situation.

Exit samtaler 

En eller flere samtaler der gennemføres i forbindelse med en fratrædelse. Temaer for samtalen kan være overdragelse af opgaver, læring og aftaler.

F

 

Fastansættelse

Et ansættelsesforhold som ikke er tidsbegrænset.

Fleksibel 

Tilpasser sig situationen.

Flextid 

Den enkelte medarbejder kan indenfor visse rammer selv placere sin arbejdstid.

Flydende arbejdskraft

Fast arbejdskraft med den traditionelle karrieresti bliver udskiftet med freelancere med løsere ansættelser i projektform.

Fjernledelse

Gennemførsel af ledelsesdiciplinen på afstand – når det ikke er muligt at mødes face to face.

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

Når en tidsbegrænset ansættelse forlænges med endnu er periode hvor medarbejderen udføre aftalte opgaver. Opgaven kan være pludseligt opstår på grund af sygdom, død eller orlov. Opgaven kan også være opstået pga. ny struktur opgaver eller markeder hvor projekterne trækker ud.

Forretningsmål

Målsætninger for hvad forretningen skal opnå. Kan med fordel formuleres efter smart kriterierne. Målene skal være specifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsbestemte.

Freelancer

Et menneske som arbejder og får betaling for en opgave eller et projekt i en tidsbegrænset periode.

G

 

GIG economy

Når der er tendens til at ansætte freelancere, eksterne konsulenter i fleksible og midlertidige stillinger.

H

 

HR

Human ressources eller menneskelige ressourcer.

HR – cyklus

Tiltrækning->ansættelse->fastholdelse-> udvikling og afvikling af medarbejdere.

HRIS

Human resource Information System -> HR system eller HR løsning.

HR- løsning

Et program/system som kan digitaliserer en/flere eller alle HR opgaver. Løsning kan administrere dine medarbejdere og styre HR processer.

HR- system

En IT løsning som strømligner og automatisere virksomhedens HR processer og HR opgaver.

Hviletid

Arbejdstiden skal tilrettes sådan , at medarbejderen får en hviletid på mindst 11 sammenhængende timer indenfor periode på 24 timer. Hviletiden kan i særlige tilfælde nedsættes til 8 timer.

Hybrid arbejde

Det at kunne arbejder på forskellige lokationer, hjemmearbejde og på kontoret. Online og fysisk.

Hybride møder

Deltagerne er fysisk tilstede i et lokale sammen med deltagere som deltager i mødet online.

I

 

Inklusion

Når menneskene i en gruppe aktivt og ligeværdigt deltager i fælles udvikling uanset forskelle i forudsætninger. Gruppen anerkender hinandens relationer.

Interim ansættelse

Midlertidig ansættelse af fx ekstern konsulent/freelancer.

J

 

Jobautonomi

Frihed til at udføre og organisere egne arbejdsopgaver.

K

 

Katalysator

Det eller den hændelse/person der udløser en forandring fx. sætter HR i gang med udarbejdelsen af en ny strategi.

Kompetencer

Personlige egenskaber.

L

 

Lederskab (leadership)

Noget et menneske gør og gennemføre fremadrettet og forandringsorienteret (Viser vejen).

Ledig stilling

En stilling som skal besættes af en ny eller en nuværende medarbejder.

Lockdown (ændringer som følge af)

Når samfundet eller dele af samfundet lukker ned og virksomhederne som følge heraf må planlægge og ændre arbejdets rammer , form og indhold.

Logout

Når arbejdsgiver i en konflikt lukker medarbejdere ude.

Lønsystem

En IT løsning som udregner løn kan være med udgangspunkt i en overenskomst og i forhold til tidspunkt på dagen, opgavens art, antal timer og dage medarbejder har arbejdet.

M

 

Management

Administrativ ledelse og noget mennesket typisk udpeges til.

Medarbejder selfservice

Medarbejderen kan selv tilgå og ændre egen data og dokumenter (Fx kan medarbejderen tilgå sin ansættelseskontrakt/ansættelsesbevis i virksomhedens HR system.

Merarbejde

En medarbejder som arbejder på deltid og som arbejder længere, flere timer, end den aftalte arbejdstid. Men indenfor normen for fuldtid.

MUS

Medarbejderudviklingssamtale som er en formaliseret og struktureret samtale mellem en medarbejder og en leder. Efter samtalen gennemføres der en opfølgning for at sikre at aftalte aktuelle actions/opgaver gennemføres.

Medarbejderhåndbog

En håndbog til medarbejderne som beskriver politikker, regler, retningslinjer og procedure gældende for medarbejdernes ansættelse i en konkret virksomhed.

Medarbejdermål

Målsætninger for hvad en medarbejder skal opnå. Kan med fordel formuleres efter smart kriterierne. Målene skal være specifikke, målbare, aktuelle, realistiske og tidsbestemte.

O

 

Ombordsamtale

En eller flere samtaler som gennemføres i forbindelse med en ansættelse af en ny medarbejder.

Overdragelsessamtaler

En eller flere samtaler som gennemføres i forbindelse med at projekter eller opgaver overdrages.

Overarbejde

Her forstås de timer der præsteres ud over den almindelige arbejdstid og som er blevet pålagt af virksomhedens ledelse.

P

 

Pauser

Der er en ret til pauser hvis arbejdstiden er over 6 timer. Pausen længde og rammerne for pausen skal kunne retfærdiggøres således af pausens formål indfries.

Placering af arbejdstid

Arbejdstiden kan placeres efter en vagtplan hvor også weekender og helligedage kan indgå. Arbejdstiden kan også placeres på hverdage i en 5- dages uge . Der kan også placeres arbejdstid i skiftehold fx 3 skift eller på forskudt tid.

Potentiale

Hvilke resultater kan skabes i fremtiden.

R

Reboarding

Plan for og gennemførsel af en opstartsproces for eksisterende medarbejdere der kommer tilbage fra fx orlov, hjemsendelse eller som skifter job eller afdeling.

Regid

Ikke fleksibel.

Rekruttering

Den proces der gennemføres for at finde og vælge den rette medarbejder til en ledig stilling.

Remote freelancejobs

Freelancere som arbejder for en kunde/ virksomhed på distancen, de møder ikke op fysisk på virksomheden.

Rollemodel

Et menneske i organisationen som kan betragtes som et forbillede. Rollemodeller benyttes i onboarding af nye medarbejdere.

S

Skygge

En efterfølger eller ekstra ressource til en nøgleposition.

Stillingsopslag

En beskrivelse af en ledigstilling som skal besættes af en nuværende eller en ny medarbejder.

Succersor

En person der skal efterfølge en anden person fx skal have en stilling efter en anden medarbejder som er fratrådt.

T

Talentgrid

En matrix hvor medarbejdere placeres ind alt efter hvorledes de er vurderet på resultater og potentiale. Medarbejderne placeres ind i matrixen som low- midle- eller high performer.

Talentvurdering

En vurdering af medarbejder for at følge deres udvikling og potentiale. Der kan fx vurderes på parametrene mobilitet, fleksibilitet, resultater, kommunikation mm.

Teams

En gruppe af mennesker som arbejder sammen om den samme målsætning indenfor de samme rammer , med gode relationer og veldefineret regler.

The new normal

Et begreb der er meget benyttet efter Covid 19 med lockdown. Dækker over hybride arbejdsformer, Asynkront arbejder mv.

Tidsbegrænset stilling

En stilling som en medarbejder er ansat i som udløber på en bestemt dato.

Tidsbegrænset ansættelse

En ansættelse som udløber på en i forvejen fastlagt dato.

Tillid

En forventning om at andre mennesker ikke handler for egen vindings skyld, er ærlig og vil forsøge at gøre en indsats.

Transformation

Forandringsproces, forvandling, omdannelse af fx. organisationen eller opgaverne.

V

Virtuel ledelse

Ledelse gennemført med og igennem forskellige digitale medier.